Provozní řád2018-11-25T12:12:07+00:00

Provozní řád

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZU

Platnost od 1. 1. 2010

I. Přihlášení dítěte do kurzu:

1) Dítě je přihlášeno do kurzu po doručení písemné přihlášky a po zaplacení kurzovného. Přihláška musí být řádně a čitelně vyplněna a údaje v ní obsažené úplné a pravdivé. Každou změnu je potřeba neprodleně ohlásit.

2) Kurzovné je splatné jednorázově v termínu, který je vždy včas oznámen (nejpozději 3 dny před zahájením kurzu). Pokud do posledního dne splatnosti nebude kurzovné uhrazeno,je toto považováno za ukončení docházky do kurzu.

II. Odhlášení dítěte z kurzu:

1) Je-li dítě odhlášeno alespoň tři dny před jeho zahájením, bude vráceno plátci celé kurzovné.

2) Je-li dítě odhlášeno z kurzu později, nejdéle však do tří dnů po jeho zahájení, bude plátci vráceno kurzovné snížené o 15%.

3) Kurzovné za zameškané hodiny se nevrací. Zmeškané hodiny (max 4) lze nahradit v průběhu příslušného kurzu, v termínu, který bude stanoven. Omluva zmeškaných lekcí musí být provedena nejpozději do 18.00hod předešlého dne ode dne konání kurzu (telefonicky, emailem, sms).

4) Má-li splnit účel metodika lekcí, sledující plynulý rozvoj psychomotorického vývoje dítěte, je důležitá pravidelná docházka do dohodnutého kurzu.

III. Na každou lekci je nutné mít:

1) Hygienické potřeby – mýdlo, šampon, osušku, olej (tělové mléko).

2) Pro děti plavky s přiléhavou gumičkou kolem pasu a nohou dítěte a plavky pro doprovod (plavky musí být před každým použitím řádně vyprány).

IV. Organizační pokyny

1) Dítě doprovází do bazénu jeden z rodičů, případně jiná dospělá osoba. Přítomnost dalších členů rodiny či přátel na bazénu je možná pouze po dohodě s instruktorkou.

2) Kurzy jsou prováděny v souladu s doporučenými zásadami pro plavání kojenců a batolat vydanými Státním zdravotním ústavem.

3) Metodika kurzu respektuje psychomotorická vývojová stadia dítěte,výuka ve vodě probíhá vždy ve dvojicích jeden rodič s jedním dítětem.

4) Jedna lekce trvá třicet minut „plavání“ vedeného instruktorem.

5) Kurzy „plavání“ kojenců a batolat v bazénu jsou určeny pro děti ve věku od 6ti měsíců do cca 5 let a jsou vedeny zkušenými instruktory, kteří jsou pravidelně doškolování v Asociaci přátel plavání kojenců a malých dětí a v doškolovacích kurzech, které splňují podmínky akreditace Ministerstva školství

6) Do prostor bazénu je žádoucí přijít nejdříve cca 5 -10 minut před zahájením lekce, neboť dřívějším příchodem jsou rušeni účastníci lekce před vámi. Instruktor také určí čas vstupu do bazénu tak, aby nedocházelo k rušení účastníků předchozí lekce.

7) Za veškeré cenné předměty, v případě jejich ztráty a odcizení, nepřebírají instruktorky ani klub Rafťáček žádnou odpovědnost.

8) Začátek hodiny znamená čas nástupu do bazénu. Příchod do šaten doporučujeme cca 15minut před zahájením lekce. Po ukončení lekce doporučujeme udržet patřičnou dobu aklimatizace dítěte před odchodem z budovy. Doba aklimatizace by měla být tím delší, čím větší je rozdíl teplot uvnitř a venku zpravidla cca 15 minut.

9) Absenci je třeba telefonicky ohlásit (SMS) nejpozději do 18.00hod předchozího dne ode dne konání kurzu

V. Hygienické a bezpečnostní pokyny

1) Účastníci jsou povinni dbát pokynů instruktorky.

2) Účastníci jsou povinni dodržovat tento i „Provozní řád“ bazénu.

3) Dítě i doprovázející osoba musí přijít do kolektivu v dobrém zdravotním stavu. Doprovázející osoba odpovídá za skutečnost, že ona i dítě jsou v dobrém zdravotním stavu a netrpí žádným infekčním nebo přenosným kožním onemocněním. Čestné prohlášení zákonného

zástupce týkající se zdravotního stavu je nedílnou součástí přihlášky do kurzu, stejně jako tento provozní řád. Instruktor provede před každou lekcí kontrolu, zdali dítě či rodič nevykazují zjevné známky infekčního onemocnění a má povinnost účastníka vykazujícího známky takovéhoto onemocnění vyloučit z kurzu.

4) Platí striktní zákaz účastnit se lekcí pod vlivem alkoholu, event. Jiných návykových látek a kouřit ve všech prostorách.

5) Do prostoru sprch a bazénu platí přísný zákaz nošení jídla, pití bonbónů, žvýkaček a jakýchkoli předmětů ze skla.

6) Před vstupem do bazénu je každý účastník povinen použít toaletu (dítě nočník) a důsledně omýt celé tělo bez plavek sobě i dítěti mýdlem.

Při nedodržení tohoto požadavku má instruktorka právo vyloučit účastníka z kurzu bez nároku na vrácení kurzovného.

7) Osušit se je povinen každý ve sprchách. Do prostoru šaten je zákaz vstupu v mokrých plavkách.

8) Nočník je nutné vylít na toaletě, vymýt a vrátit na původní místo. Jeho použití je možné jen v prostorách sprch a toalet.

9) Před vstupem do bazénu je nutné se odlíčit.

10) Skákání do bazénu je striktně zakázáno.

11) Při onemocnění venerickými chorobami je vstup do bazénu zakázán.

12) Močení do bazénu je striktně zakázáno.

13) Vstup do prostor bazénu a to i pro doprovázející osobu (návštěvník) je povolen naboso (ponožky ani domácí obuv nejsou z hygienických důvodů možné) nebo ve vhodné omyvatelné obuvi, určené k bazénu , po omytí nohou a v přiměřeném oděvu (plavky, triko).

14) Do bazénu je nepřípustné nosit řetízky, náramky, dlouhé náušnice či jiné ozdobné předměty, které mohou být příčinou úrazu. Platí pro dospělé i pro děti.

15) Dítě nesmí do bazénu tři dny po očkování proti obrně.

16) Prostory ve sprchách a kolem bazénu jsou mokré, kluzké a velice nebezpečné! Je nutno chránit dítě před úrazem nepřetržitým dohledem.

Je nepřípustné, aby dítě běhalo v prostorách sprch a kolem bazénu, byť pod dohledem dospělého. Rodiče (event. Jiná doprovázející dospělá osoba) za dítě plně odpovídají v celém prostoru konání kurzů.

17) V případě, že dojde v prostoru šaten, sprch a bazénu ke znečištění stolicí, zvratky nebo ke kontaminaci vody v bazénu, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit instruktorce.

18) V případě, že dojde ke kontaminaci vody v bazénu je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit instruktorce a lekce i další „plavání“ je ukončeno. Dojde-li k této události před první polovinou lekce je za tuto vráceno kurzovné, případně poskytnuta náhrada. Instruktor tuto skutečnost neprodleně nahlásí technikovi, aby provedl příslušná opatření.

19) Vstup do bazénu za nepřítomnosti instruktorky je zakázán. Fotografování a filmování je možné pouze po dohodě s instruktorkou.